NYHEDER 21. OKT 2020 KL. 09:48

Analyse af Sjællands Odden-Jylland korridorer er gennemført

Af: kollektivtrafik

Som en del af den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat er arbejdet med at afdække de mulige løsningsmodeller for en Kattegatforbindelse fra Sjællands Odde med landfæste i Jylland afsluttet


Resultatet af analyserne viser, at der er en række udfordringer ved at anlægge en Kattegatforbindelse via Sjællands Odde:

  • De trafikale beregninger viser, at en ren vejforbindelse ikke lever op til hovedkommissoriets målsætninger om størst mulige tidsbesparelser for rejsende og om at være til gavn for flest mulige brugere, sammenlignet med korridorer via Samsø
  • Forsvarets anvendelse af - og interesser i - det militære øvelsesområde omkring Sjællands Odde er vanskelige at forene med opførelsen af en Kattegatforbindelse via Sjællands Odde
  • Analysen viser endvidere, at de store åbne havområder mellem Sjællands Odde og Jyllands Østkyst er problematiske i forhold til at afværge risikoen for, at skibe sejler ind i brokonstruktionen, samt at kunne afvikle skibstrafikken sikkert omkring en Kattegatforbindelsen
  • Alle løsninger har så store anlægsomkostninger, at de vil få en negativ samfundsøkonomi og lever derfor efter Sund & Bælts vurdering ikke op til kommissoriets formål om at være ”økonomisk sammenhængende”


Det er på den baggrund besluttet, at der ikke arbejdes videre med løsninger via Sjællands Odde i denne forundersøgelse.


Det var valgt, at analysen skulle gennemføres på samme niveau, som de indledende linjeføringsovervejelser for korridorer over Samsø, som blev afrapporteret i marts 2020, men at analysen skulle gennemføres over flere faser.

 

Der blev i den første fase, som netop er afsluttet, alene set på kyst-til-kyst løsninger, mens analyser af landanlæg i Jylland og på Sjælland først skulle sætte i gang, når resultaterne af analyserne af kyst til kyst var kendt.

 

Der er blevet undersøgt i alt 10 korridorer, som kan ses på nedenstående kort.


Interesserede kan læse et sammenfattende notat her:

 

På web-siden kattegat.dk kan interesserede hente flere oplysninger - klik her:

 

 Infrastruktur