NYHEDER 27. AUG 2020 KL. 15:03

Corona-tiden påvirker regnskabet hos DSB

Af: kollektivtrafik

DSB har torsdag fremlagt sit halvårsregnskab, som er væsentligt påvirket af corona-tiden. Halvårsresultatet vier et underskud før skat på 607 millioner kroner


Halvårsresultatet i punkter:

  • I første halvår 2020 har DSB haft 55,8 millioner rejser - et fald på 36 procent i forhold til samme periode sidste år
  • Efter aftale med regeringen er køreplanen gennem hele 1. halvår i væsentligt omfang fastholdt
  • Ekstraordinære omkostningsreduktioner på 130 millioner kroner i 2020 er sat i værk og implementeret i lyset af det faldende antal rejser
  • DSB har benyttet regeringens hjælpepakke for hjemsendte medarbejdere
  • DSB forventer i 2020 et markant underskud på mindst 1 milliard kroner som følge af blandt andet COVID-19 restriktionerne
  • Det er aftalt med Transport- og Boligministeriet, at der inden udgangen af 2020 etableres et grundlag for regeringens stillingtagen til DSB’s fremadrettede økonomiske rammer - herunder i lyset af påvirkningen fra COVID-19
  • Høj punktlighed over kontraktmålene for såvel S-tog som Fjern- & Regionaltog
  • De første nye el-lokomotiver forventes i drift i fjerde kvartal i overensstemmelse med de oprindelige planer


Periodens resultat samt forventninger til 2020

DSB er stærkt påvirket af COVID-19 pandemien. DSB’s rolle som udbyder af kritisk infrastruktur betyder, at selskabet skal bidrage med at køre tog i det omfang, som det er hensigtsmæssigt ud fra en samfundsmæssig synsvinkel, uagtet at indtægtsgrundlaget er reduceret betydeligt. På den baggrund har DSB efter aftale med regeringen i væsentligt omfang fastholdt køreplanen gennem hele første halvår.

Som følge af anbefalinger og restriktioner i relation til COVID-19 har DSB mistet en betydelig del af passageromsætningen, ligesom der har været et stort fald i indtjeningen fra selskabets tilknyttede kiosker. Samtidig har der kun i begrænset udstrækning været mulighed for at nedbringe omkostningerne til togdriften. For at afbøde de økonomiske konsekvenser er der iværksat og implementeret ekstraordinære omkostningsreduktioner på 130 millioner kroner i 2020 - blandt andet vedrørende markedsføring og IT.

På denne baggrund realiserede DSB i 1. halvår 2020 et underskud før skat på 607 millioner kroner. Resultatet er 608 millioner kroner lavere end i samme periode 2019. Passageromsætningen for perioden er faldet med 962 millioner kroner i forhold til første halvår 2019. For første halvår lå omkostningerne 222 millioner kroner under første halvår 2019.

DSB har valgt at benytte regeringens hjælpepakke for hjemsendte medarbejdere. Der indgår således i regnskabet for første halvår 68 millioner kroner i kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere. DSB peger på, at ordningen har været værdifuld i en meget kritisk periode.

Af- og nedskrivninger udgjorde i første halvår 641 millioner kroner, hvilket er 283 millioner kroner lavere end i samme periode sidste år. Faldet skyldes lavere afskrivninger på togmateriel for Fjern- & Regionaltog, som i 2019 blev nedskrevet med 1,7 milliarder kroner

DSB vurderer, at COVID-19 pandemien også for resten af året vil have en betydelig negativ indvirkning på rejsetal og økonomi. På den baggrund forventer DSB for hele 2020 et underskud på mindst 1 milliarder kroner. Størrelsen af underskuddet er forbundet med stor usikkerhed og afhænger af, i hvilket omfang og tempo kunderne vender tilbage.

Det er aftalt med Transport- og Boligministeriet, at der inden udgangen af 2020 etableres et grundlag for regeringens stillingtagen til DSB’s fremadrettede økonomiske rammer - herunder i lyset af påvirkningen fra COVID-19.


Året startede med fremgang

Der blev i første halvår 2020 foretaget 55,8 millioner rejser med DSB mod 86,6 millioner rejser i samme periode sidste år. Dette svarer til en tilbagegang på 36 procent.

DSB kom ellers godt ind i det nye år. I januar og februar havde selskabet på kundesiden flere passagerer med vækst i landsdelstrafikken, i S-tog og på de regionale strækninger. Endvidere vandt DSB markedsandele over Storebælt. Det var et udtryk for, at strategien om at investere i rejsevækst bar frugt fra årets start.

Efter COVID-19 satte ind, faldt rejsetallene drastisk for såvel S-tog som Fjern- & Regionaltog. Da det stod værst til i slutningen af marts, faldt omsætningen med over 80 procent i forhold til samme periode i 2019. For at undgå for mange kunder i togene valgte DSB endvidere i en midlertidig periode på to måneder at ophøre med salg af Orange- og Orange Fri-billetter.

Efter påbegyndelsen af den kontrollerede genåbning af Danmark i maj og juni er kunderne så småt begyndt at vende tilbage, og der er igen blevet åbnet for salg af Orange-billetter. I juni var 66 procent af kunderne vendt tilbage i forhold til samme periode sidste år.

Hen over sommeren har DSB udbudt 1 millioner Orange-billetter til maksimalt 99 kroner for rejser overalt i Danmark. I løbet af de første to uger blev der solgt 244.000 Orange-billetter.

Regeringen lancerede i juni tillige en sommerpakke, som blandt andet omfattede 50.000 Rejsepas til 299 kroner. Rejsepasset har kunnet anvendes til frie rejser i otte dage på tværs af offentlige transportformer i hele landet. Samtlige Rejsepas blev solgt i løbet af fire dage.

For at sikre at både kunder og medarbejdere kan have en tryg rejse, har DSB iværksat en række initiativer - herunder udvikling af ny web-app, som viser belægningsgrad i S-tog, afstandsmarkeringer og ekstra rengøring af tog og stationer inklusive undervejsrengøring på rejsen. Disse initiativer skal også medvirke til at gøre det trygt at vende tilbage til toget.

- COVID-19 har skabt en helt ny virkelighed for hele den kollektive transport og for os som virksomhed. Vi følger udviklingen nøje og igangsætter løbende aktiviteter, der skal være med til at sikre, at både vores kunder og medarbejdere føler sig trygge, når de er i toget, siger Flemming Jensen, der er DSB’s administrerende direktør.


Høj punktlighed og opfyldelse af kontraktmål

Kundepunktligheden for såvel S-tog som Fjern- & Regionaltog er forbedret i forhold til samme periode sidste år og ligger med en punktlighed på henholdsvis 93,4 procent og 87,2 procent højere end i 2019 og over trafikkontraktens mål.

Kundepunktligheden er positivt påvirket af en mere robust køreplan, som betyder, at hændelser på infrastrukturen, spor og signaler påvirker driften mindre. Herudover er der færre forsinkelser fra svenske tog, fordi frekvensen i Øresundstrafikken er reduceret som følge af COVID-19. Hertil kommer, at togmateriellet viser en forbedret driftsstabilitet.


Nye tog vil effektivisere togdriften

Det er DSB’s mål at udskifte de aldrende diesel-drevne tog til fordel for en moderne, ensartet elektrisk togflåde, med de fordele det giver for kunderne og miljøet. Et klimavenligt og mere bæredygtigt DSB er et væsentligt pejlemærke for selskabet.

Indkøbet af den nye togflåde følger indtil videre stort set de oprindelige planer - men det kan ikke udelukkes, at COVID-19 pandemien kan medføre forsinkelser. DSB planlægger fortsat efter at være klar til at indsætte det nye elektriske togmateriel i den takt, Banedanmark elektrificerer jernbanen.

De første af de nye Vectron el-lokomotiver er færdigbygget på Siemens’ fabrik og forventes sat i drift i regionaltogstrafikken på Sjælland sidst på året 2020. Nye togvogne planlægges indsat i passagerdrift i 2023, mens nye el-togsæt forventes at kunne indsættes i passagerdrift fra 2024.

 

(Millioner kroner)Økonomi