NYHEDER 23. APR 2024 KL. 13:06

Flere vælger at rejse med bus, tog og letbane i Region Midt

Af: kollektivtrafik

Midttrafiks årstælling for 2023 viser en stigning i antallet af passagerer på 6 procent i forhold til 2022. Samlet valgte omkring 55,6 millioner passagerer at rejse med bus, tog eller letbane i 2023. Det var cirka 3 millioner flere end året før. Hos Midttrafik peger man på, at det er positive takter for den kollektive trafik set i lyset af, at udgifterne til den kollektive trafik er steget


Som noget nyt præsenterer årstællingen hos Midttrafik også passagertal pr. køreplantime, hvilket giver et indblik i, hvordan passagertallene udvikler sig i forhold til det serviceniveau, den enkelte ejer-kommune tilbyder.

Midttrafik har tælleudstyr i 99 procent af busserne, i alle tog og alle letbanetog. Her blev der registreret cirka 3 millioner flere passagerer i 2023 end året før, hvilket svarer til en fremgang på 6 procent.

Aarhus Kommune står for den største passagerfremgang. Her har bybusserne fået cirka 1,9 millioner flere passagerer, mens der på Letbanen har været en tilgang på cirka 0,3 millioner. Bybusserne i Randers har oplevet en passagerfremgang på cirka 0,2 millioner.

Trods fremgangen i 2023 mangler den kollektive trafik i Midtjylland fortsat 9 procent af passagererne i forhold til 2019, der var sidste normal-år før coronavirussen ankom til Danmark. 

Letbanen i Aarhus og mellem Odder, Aarhus og Grenaa skiller sig ud med en fremgang på 27 procent flere passagerer end i 2019. Derudover var de blå regionalruter tæt på 2019-niveauet i 2023 på trods af en nedgang i køreplantimer på 9 procent i forhold til året før.

Den største procentvise fremgang er sket i Favrskov Kommune, hvor passagertallet er steget med 27 procent, i Skanderborg Kommune med 10 procent og Ikast-Brande med 9 procent.

- Det tegner godt for den kollektive trafiks fremtid i Midtjylland, at vi går frem på passagerer på trods af, at vi tilbyder færre køreplantimer. Vi har i arbejdet med besparelserne haft fokus på god planlægning, herunder at udnytte det kollektive trafiknet mere effektivt. Passagertallene vidner om, at vi kan tiltrække kunder til den kollektive trafik, når kundegrundlaget er der og der er et godt produkt, siger Henrik Juul Vestergaard, der er planchef hos Midttrafik.

Passagerfremgang trods besparelser
Flere af Midttrafiks ejer-kommuner har været nødsaget til at gennemføre besparelser i 2023. Derfor er det relevant at holde passagertallene op mod kørselsomfanget for den enkelte ejer. Herved opnår man et mål for udviklingen i effektiviteten, der viser flere forhold.

Herning, Silkeborg og Horsens Kommune har alle haft en væsentlig nedgang i køreplantimer i forhold til 2022. Det har dog ikke betydet de store ændringer i antallet af årlige passagerer, hvilket afspejler en stor fremgang i passagerer pr. køreplantime.

En sammenligning af perioden 1. september til 31. december i 2022 og 2023 - besparelser blev indført juni 2023 - viser, at de tre bybuskommuner har oplevet et fald i antallet af passagerer, der er væsentligt mindre end faldet i antallet af køreplantimer. Det betyder, at deres effektivitet er øget i perioden.

Det samme gælder de kommuner, der i 2023 tilbød stort set det samme antal køreplantimer som i 2022. Her har Skanderborg, Aarhus og Randers Kommune både fået flere passagerer og mere effektiv kørsel med flere passagerer pr. køreplantime. Alle tre kommuner har en fremgang i passagerer pr. køreplantime på 9 procent.

Kombinationen af besparelser og fortsat passagervækst i 2023 for Region Midtjyllands ruter resulterer i en markant vækst i effektiviteten. I 2019 var der 18 passagerer pr. køreplantime, hvilket steg med 16 procent til 21 passagerer pr. køreplantime i 2023.

Samlet set havde Midttrafiks ruter i gennemsnit 32 påstigere pr. køreplantime i 2023, hvilket er en stigning på 10 procent fra 2022 til 2023.

- Midttrafik har sammen med ejer-kommunerne og Region Midtjylland arbejdet benhårdt på at få det bedste ud af de penge, der er til rådighed. Derfor er det meget positivt, at vi nu oplever en passagerfremgang på 6 procent i forhold til 2022. Jeg vil gerne sige tak til Midttrafiks ejere, der har strakt sig langt for at holde hånden under den kollektive trafik, selvom udgifterne er steget voldsomt, siger Steen Vindum, der er bestyrelsesformand for Midttrafik.


Interesserede kan se den åbne dagsorden fra mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 15. marts 2024 her:


Dagordenen som helhed er interessant, men i denne sammenhæng er det især punkt 3, der er relevant.

Nedenfor er en oversigt over dagsordenens punkter:

1. Midttrafiks politiske interessevaretagelse
2. Den økonomiske situation
3. Midttrafiks passagertælling 2023
4. Køreplanhøring 2024
5. Tiltag til forbedringer i arbejdet med flexharmoniseringen
6. Evaluering af kampagneindsatser 2023
7. Anbefalinger fra regionalpolitisk forum vedrørende kollektiv mobilitet
8. Midtjyske Jernbaner - Vision og strategi for 2024 og frem
9. Årsberetning 2023 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro


Passagertal Økonomi