KTF Transmision
NYHEDER 25. JUN 2021 KL. 15:00

Status-notat: Det går den rigtig vej ved luftkvaliteten

Af: kollektivtrafik


Luftens indhold af luftforurenende stoffer er generelt faldende, viser nyt notat om luftkvaliteten i 2020. Den bedre luftkvalitet kan blandt andet forklares med et generelt fald i udledningerne - særligt fra trafikken


Ifølge Miljøstyrelsen er luftkvaliteten i Danmark i løbet af de sidste årtier blevet markant bedre. Et nyt notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet, viser eksempelvis, at indholdet af kvælstofdioxid (NO2) i luften er faldet 50 procent siden 2005. Notatet viser også, at luftens indhold af partikler er faldende. Mængden af partikler mindre end 2,5 µm er faldet med 30-50 procent og mængden af partikler mindre end 10 µm er faldet med 30-45 procent siden målingerne begyndte i henholdsvis 2007/2008 og 2001.

Den bedre luftkvalitet kan blandt andet forklares med et generelt fald i udledningerne - særligt fra trafikken. Men også naturlige variationer i de meteorologiske forhold har haft indflydelse på faldets størrelse.

Der ses et markant fald i niveauerne af luftforurenende stoffer fra 2019 til 2020, hvilket skyldes den løbende reduktion af udledninger af luftforurening og effekten af COVID-19-restriktionerne. De naturlige variationer i de meteorologiske forhold har også haft betydning for ændringerne fra 2019 og 2020.

Luften overvåges hele året
Det er Miljøstyrelsen, der i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, måler luftens indhold af luftforurenende stoffer. I luftovervågningsprogrammet med fokus på human sundhed indgår i alt 14 målestationer fordelt over Danmark.

Der er placeret gademålestationer og bybaggrundsstationer i København, Aalborg, Aarhus og Odense. Derudover er der en forstadsstation i Hvidovre og fire landbaggrundsstationer. Fra målestationerne måles på de luftforureningskomponenter, der særligt har en indflydelse på den menneskelige sundhed. Det er kvælstofdioxid (NO2), kvælstofoxider (NOx), ozon (O3), carbonmonoxid/kulilte(CO), svovldioxid (SO2) og partikler (PM10, PM2,5 og partikelantal).


Interesserede kan læse DCE notatet ”Status på målinger af luftkvalitet i 2020” her:


Energi og miljø