NYHEDER 11. APR 2024 KL. 13:54

Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg: Banedanmark skal undersøge tre mulige linieføringer

Af: kollektivtrafik

Banedanmark skal undersøge tre mulige linieføringer
De tre linieføringer, der er udvalgt til nærmere undersøgelse. (Illustration: Transportministeriet)

Banedanmark har gennemført en indledende undersøgelse af en ny enkeltsporet jernbane mellem Aarhus og Silkeborg. Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 fra 2021 har udvalgt tre linieføringer, som skal indgå i den videre undersøgelse, herunder den kommende miljøkonsekvensvurdering. Resultatet af undersøgelsen bliver et endeligt beslutningsgrundlag, som Banedanmark præsenterer for forligskredsen om tre år - i første halvår af 2027


Det blev med aftalen om Infrastrukturplan 2035 i 2021 besluttet, at der skal anlægges en ny enkeltsporet jernbane mellem Aarhus og Silkeborg. De indledende undersøgelser af projektet viste, at anlægsoverslaget var væsentlig højere end hidtil beregnet - og markant mere end de 2,7 milliarder kroner (2024-priser), der blev afsat til projektet i infrastrukturaftalen.

På baggrund af det høje anlægsoverslag besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres en ekstern kvalitetssikring. Den eksterne kvalitetssikring konkluderer, at Banedanmarks indledende anlægsoverslag er særdeles robust, men også at der er en række optimeringsmuligheder, og at enhedspriserne generelt vurderes at ligge i den høje ende i forhold til tidligere anlægsoverslag.

Forligskredsen har taget den eksterne kvalitetssikring til efterretning og besluttet, at tre linieføringer, der skal indgå i den videre undersøgelse. Resultatet af undersøgelsen bliver et endeligt beslutningsgrundlag, som Banedanmark præsenterer for forligskredsen i 1. halvår 2027.

Som en del af den videre undersøgelse har forligskredsen desuden besluttet, at undersøgelsen skal:

  • omfatte en undersøgelse af de mulige stationer på linieføringerne med henblik på senere stillingtagen til om stationerne skal anlægges sammen med en ny jernbane
  • omfatte en enkeltsporet jernbane, men hvor muligheden for at forberede til senere udvidelse til dobbeltspor bliver undersøgt
  • præsentere basisløsninger for de udvalgte linieføringer indeholdende samtlige identificerede besparelsesmuligheder, mens broer, faunapassager med videre præsenteres som tilvalg
  • indeholde en vurdering af besparelsesmuligheder og trafikale konsekvenser af en lavere hastighed end 160 km/t

Interesserede kan læse beslutningsgrundlaget for den indledende undersøgelsesfase og den eksterne kvalitetssikring her:

 

 Tog og jernbaner